Saturday, July 4, 2020 Register   Login   
 
Działania edukacyjne na temat programu NATURA 2000
W obszarze Natura 2000 GiebułtówW obszarze Natura 2000 Giebułtów - Thursday, May 26, 2016


Uczniowie klasy V odwiedzili obszar Natura 2000 Giebułtów. Obszar ten znajduje się niedaleko naszej szkoły. Jego powierzchnia wynosi 6,4 ha. W obszarze podlegają ochronie dwa siedliska: murawa kserotermiczna i grąd. Występują tu liczne gatunki roślin objętych ochroną gatunkową lub zagrożonych: storczyk kukawka, len włochaty, zawilec wielkokwiatowy, kopytnik pospolity, aster gawędka, dzwonek syberyjski, dziewięćsił bezłodygowy, buławnik wielkokwiatowy, storczyk kukawka, podkolan biały, pierwiosnek lekarski, kalina koralowa.

 read more ...

W obszarze Natura 2000 Cybowa GóraW obszarze Natura 2000 Cybowa Góra - Thursday, May 26, 2016

 

Uczniowie klasy V udali się do obszaru Natura 2000 Cybowa Góra. W obszarze podlegają ochronie dwa siedliska: murawa kserotermiczna i grąd. Znajduje się tu wiele roślin chronionych. Uczniowie odbyli tu zajęcia edukacyjne z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz  z panem Grzegorzem Łazarskim - Doktorem Nauk Biologicznych. Widzieli wypas owiec olkuskich i kóz prowadzony w celu ochrony muraw kserotermiocznych. Pan Grzegorz pokazał im wiele gatunków roślin chronionych.

 read more ...

Zajęcia na murawie kserotermicznejZajęcia na murawie kserotermicznej - Wednesday, May 25, 2016


W dniu 24 maja 2016 roku odbyły się ciekawe zajęcia edukacyjne dla uczniów klasy V naszej szkoły. Prowadzili je pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Pan Grzegorz Łazarski posiadający stopień Doktora Nauk Biologicznych. Była to lekcja na terenie obszaru Natura 2000 Kalina Mała. Uczniowie zostali zapoznani z ideą tworzenia obszarów Natura 2000, obejrzeli powierzchnie wypasowe, poznali główne gatunki roślin naczyniowych występujących na murawach Wyżyny Miechowskiej.

 read more ...

Konkurs multimedialmny Konkurs multimedialmny "Natura 2000 w Nadleśnictwie Miechów". - Monday, May 23, 2016


Nasza szkoła zorganizowała konkurs multimedialny na temat:  „Obszary Natura 2000 w  Nadleśnictwie Miechów”. Był to konkurs realizowany w ramach konkursu "Mój przyjaciel las". Jego celem była popularyzacja wiedzy na temat obszarów Natura 2000. W konkursie brałi udział uczniowie z 5 szkół powiatu miechowskiego. Na konkurs wpłynęło 20 prezentacji, w których zaprezentowano w ciekawy sposób florę i faunę obszarów Natura 2000 naszego rejonu. Nagrodzono 4 prezentacje, których autorzy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Nadleśnictwo Miechów.

 read more ...

Wycieczka do obszaru Natura 2000 - Kalina LisiniecWycieczka do obszaru Natura 2000 - Kalina Lisiniec - Friday, May 13, 2016


W maju uczniowie klasy IV pod opieką Pani Dyrektor i wychowawczyni uczestniczyli w lekcji terenowej z przyrody.  Zajęcia  odbyły się w Obszarze Natura 2000 Kalina – Lisiniec. Jest to obszar, gdzie występują zbiorowiska roślin kserotermicznych, czyli występujących na terenach suchych i bardzo nasłonecznionych. Głównym celem zajęć było odszukanie i obserwacja storczyków rosnących na tych terenach: obuwika pospolitego, dwulistnika muszego i storczyka kukawki.

 read more ...

W obszarze Natura 2000 - WałyW obszarze Natura 2000 - Wały - Friday, May 13, 2016


13 maja 2016 roku uczniowie klasy IV odwiedzili obszar Natura 2000 - Wały. Odbyli tu lekcję terenewą przyrody, której celem było poznanie fauny i flory muraw kserotermicznych, a w szczególności odszukanie i obserwacja dziewięćsiła popłocholistnego - rośliny, która występuje w Polsce bardzo rzadko i jest objęta ścisłą ochroną. Oprócz dziewięćsiła popłocholistnego odnaleźli miłka wiosennego, zawilca wielkokwiatowego i wiele gatunków storczyków.

 read more ...

Wszystko o obszarach Natura 2000Wszystko o obszarach Natura 2000 - Wednesday, March 30, 2016

 

Na zajęciach kółka przyrodniczego w marcu uczniowie pracowali z zeszytem Natura 2000 z serii Młody Obserwator Przyrody. Dowiedzieli się, co to jest sieć Natura 2000, jej rodzaje  i dlaczego tak ważna jest współpraca międzynarodowa w ochronie przyrody. Poznali pojęcia takie jak: bioróżnorodność, siedlisko przyrodnicze, gatunki parasolowe, Shadow List, monitoring środowiska. Na zakończenie zajęć uczniowie rozwiązywali test składający się z 14 pytań dotyczących omawianych zagadnień. W zależności od wyniku testu, dzieci otrzymały tytuły: Młody Przyrodnik, Dobry Młody Przyrodnik, Doskonały Młody Przyrodnik i pamiątkowe dyplomy.

 

 read more ...

Zgadnij, kim jestem?Zgadnij, kim jestem? - Sunday, December 20, 2015

W klasie VI uczniowie obejrzeli film o obszarach Natura 2000. Następnie dzieci podzielili się na grupy (wydając odgłosy ptaków poznanych w filmie) i zagrali w grę planszową „Ptasia Natura 2000”. Zadaniem każdej grupy było odnalezienie zdjęć ptaków do wylosowanych opisów , a następnie odszukanie właściwych siedlisk.
 read more ...

"Wizyta w rezerwacie" - Saturday, December 19, 2015

W klasie IV uczniowie przeczytali bajkę pt. „Wizyta w rezerwacie”, w której poznali kilka gatunków ptaków chronionych na obszarach Natura 2000: rybołowa, łyskę, perkoza dwuczubego, łabędzia niemego oraz kormorana.  Następnie wykonywali zadania z kart pracy, gdzie mieli odnaleźć i nazwać poznane gatunki.  Dopasowywali również zdjęcia ptaków do odpowiednich siedlisk. W trakcie wykonywania zadań uczniowie ćwiczyli tabliczkę mnożenia.
 read more ...

Co to jest Natura 2000?Co to jest Natura 2000? - Friday, December 18, 2015

 

W klasie IV i VI zostały przeprowadzone pierwsze lekcje o najmłodszej formie ochrony przyrody – Natura 2000.  Bioróżnorodność w Polsce jest zadziwiająca. Niewiele jest miejsc na świecie, w których występuje tak zróżnicowane bogactwo siedlisk naturalnych i ostoi dzikiej przyrody kontrastujące ze ściśle powiązanymi krajobrazami kulturowymi na tak małym obszarze.

 

 read more ...

 Print   
Działania edukacyjne na temat potrzeby istnienia remiz śródpolnych
Zajęcia edukacyjne w remizieZajęcia edukacyjne w remizie - Wednesday, May 25, 2016


25 maja 2016 roku uczniowie klasy I  uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się w remizie śródpolnej i w pobliskim lesie. Zajęcia prowadził myśliwy z Koła Łowieckiego "Leśnik" Kraków, pan Marek Tabor, który opowiadał o życiu zwierząt i roślin leśnych. Uczniowie dowiedzieli się szczególnie dużo na temat życia bażanta, remiz śródpolnych oraz form ochrony przyrody. Mieli możliwość rozpoznawania tropów zwierząt, zobaczenia ambony, z której obserwuje się zwierzynę leśną, oraz paśnika.

 read more ...

Konkurs na rzeźbę Konkurs na rzeźbę "Mieszkańcy naszych remiz śródpolnych" - Monday, May 23, 2016


Na przełomie kwietnia i maja przeprowadziliśmy międzyszkolny konkurs na najciekawszą rzeźbę "Mieszkańcy naszych pól i lasów". Konkurs ten odbywał się w ramach Powiatowego Konkursu "Mój przyjaciel las", który organizuje nasza szkoła we współpracy z Nadleśnictwem Miechów. W konkursie brało udział 5 szkół powiatu miechowskiego. Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania uczniów środowiskiem przyrodniczym, poznanie mieszkańców remiz śródpolnych, pól i lasów, w szczególności bażanta, kształtowanie szacunku do przyrody. Na konkurs wpłynęło 55 rzeźb zwierząt. 

 read more ...

Obserwowaliśmy budzące się życieObserwowaliśmy budzące się życie - Monday, April 18, 2016

W kwietniu obserwowaliśmy budzące się życie w naszej remizie śródpolnej. Obserwację połączyliśmy z utrwalaniem i zdobywaniem nowej wiedzy przyrodniczej. Uczyliśmy się rozpoznawać drzewa po liściach i po korze. Rozpoznawaliśmy ptaki po ich odgłosach. Uczyliśmy się rozpoznawać tropy zwierząt i ptaków. Na wyprawę do remizy zabraliśmy ze sobą lupy i lornetki, przy pomocy których wypatrywaliśmy zwierząt i ptaków.
 read more ...

Konkurs Konkurs "Zwierzęta pól i lasów" - cz. 4 - Monday, March 7, 2016


Rezultatem prowadzonych obserwacji w naszej remizie są kolejne zdjęcia. Tym razem prezentujemy zdjęcia, które zgłosili na konkurs fotograficzny Miłosz Romanowski z klasy IV i Radek Jasica z klasy V.

 read more ...

Konkurs fotograficzny cz. 3Konkurs fotograficzny cz. 3 - Monday, February 22, 2016

 

Uczniowie prowadzą obserwacje w remizach. Ich wynikiem są przepiękne zdjęcia natury. Prezentujemy kolejne zdjęcia, które zrobiła uczennica klasy IV - Izabela Oczkowicz.
 read more ...

„Śladami zwierząt - rozpoznawanie tropów  na śniegu”„Śladami zwierząt - rozpoznawanie tropów na śniegu” - Monday, February 8, 2016
5 lutego odbyły się kolejne zajęcia w remizie śródpolnej. Brała w nich udział klasa VI wraz z opiekunkami – panią Dyrektor Małgorzatą Borycką i panią Martą Gajos. Uczniowie zaopatrzeni w klucze do oznaczania tropów, wykorzystując zalegający na polach  śnieg, ruszyli śladami zwierząt do remizy. Najwięcej zaobserwowanych śladów należało do zajęcy i psów. Wokół remizy zobaczyć można było tropy ptaków: bażantów i kuropatw.
 read more ...

Zwierzęta naszych remiz w gwarze myśliwskiejZwierzęta naszych remiz w gwarze myśliwskiej - Monday, February 8, 2016


„Zwierzęta naszych remiz w gwarze myśliwskiej” - taki temat realizowany był na zajęciach kółka przyrodniczego. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z wybranymi zwierzętami występującymi na terenie remiz śródpolnych, ale także żyjących w polskich polach i lasach,  poznanie nazw części ich ciała w gwarze myśliwskiej.  Zajęcia poprowadziły pani Dyrektor Małgorzata Borycka i pani Marta Gajos. Wprowadzając w tematykę lekcji pani Dyrektor przedstawiła wybrane gatunki zwierząt w gwarze łowieckiej posługując się przygotowaną przez siebie prezentacją multimedialną.

 

 read more ...

Konkurs fotograficzny cz. 2Konkurs fotograficzny cz. 2 - Friday, February 5, 2016

 

Trwa konkurs fotograficzny "Zwierzęta naszych remiz i lasów w obiektywie". Uczniowie obserwują życie w remizach, a wyniki obserwacji w postaci fotografii przesyłają na konkurs fotograficzny. W tej części prezentujemy zdjęcia uczennicy klasy IV - Weroniki Nowak.
 read more ...

Lekcja w remizieLekcja w remizie - Sunday, December 20, 2015


W piątek 18 grudnia uczniowie klasy czwartej pod opieką pani dyrektor Małgorzaty Boryckiej i pani Marty Gajos udali się do remizy śródpolnej niedaleko naszej szkoły.  Zajęcia poprowadziła pani dyrektor, która zapoznała dzieci z rolą remiz. Przypomniała uczniom, że remiza to niewielki teren wśród pól, porośnięty krzewami lub drzewami. Takie zadrzewienia śródpolne stanowią dzienną, chwilową ostoję niewielkich zwierząt futerkowych, jak: zające, króliki, czy myszy, oraz drobnego ptactwa łownego - bażanty, kuropatwy.

 read more ...

Konkurs fotograficzny Konkurs fotograficzny "Zwierzęta naszych remiz" - Thursday, December 10, 2015


Prezentujemy pierwsze zdjęcia, które wpłynęły na konkurs fotograficzny "Zwierzęta naszych remiz śródpolnych w obiektywie". Przypominamy, że zdjęcia na konkurs można składać do dnia 15 maja 2016 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 maja 2016 roku.  Na zwycięzców czekają nagrody.

 read more ...

Wizyta Mikołaja Wizyta Mikołaja - Friday, December 4, 2015

4 grudnia 2015 roku do dzieci z punktu przedszkolnego zawitał niezwykły gość. Był to Święty Mikołaj, który przybył w asyście myśliwych z Koła  Łowieckiego "Mirów" z pełnym workiem prezentów. Mikołaj przypomniał dzieciom, że w czasie zimy należy opiekować się leśnymi zwierzętami i ptakami.  Dzieci obiecały zawiesić w swoich ogrodach karmniki i dokarmiać ptaki. Potem gość rozdał dzieciom prezenty. Bardzo dziękujemy myśliwym i rodzicom za zorganizowanie tego miłego spotkania.

 

 read more ...

Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę?Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę? - Friday, October 2, 2015


2 pażdziernika 2015 roku dzieci z punktu przedszkolnego i ich rodzice spotkali się z myśliwymi z Koła Łowieckiego "Mirów" w Brzezinach. Członkowie koła zabrali dzieci na spacer po swojej remizie i po pobliskim lesie.  Myśliwi pokazali dzieciom paśnik i opowiedzeli, jak należy opiekować się leśnymi zwierzętami, szczególnie w czasie zimy, gdy brakuje im pożywienia.

 

 read more ...

 Print   
Działania edukacyjne na temat sytuacji bażanta w Polsce.
Bażant - konkurs na najpiękniejszą rzeźbęBażant - konkurs na najpiękniejszą rzeźbę - Friday, May 27, 2016


W maju przeprowadziliśmy szkolny konkurs na najciekawszą rzeźbę "Bażant". W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-VI. Celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania uczniów środowiskiem przyrodniczym, poznanie głównego mieszkańca remiz śródpolnych - bażanta, kształtowanie szacunku do przyrody. Uczniowie wykonali przepiękne rzeźby z różnych materiałów i różnymi technikami. Wykazali się dużą znajomością budowy i wyglądu bażanta.

 read more ...

Portret bażanta - konkurs plastycznyPortret bażanta - konkurs plastyczny - Wednesday, May 25, 2016


W maju zorganizowaliśmy w szkole konkurs plastyczny pt. „Portret bażanta”. Ideą konkursu było zachęcenie uczniów do obserwacji i poznania trybu życia oraz zwyczajów bażantów, ich sytuacji w Polsce.  W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV-VI.  Autorzy prac zastosowali różnorodne techniki plastyczne - od grafiki, malarstwa, poprzez wydzieranki, collage aż do wizerunków z plasteliny. Prace były bardzo piękne, realistycznie odzwierciedlały tego pięknego ptaka naszych remiz śródpolnych. Uczniowie w swych pracach uwzględnili i zachowali najważniejsze cechy bażantów, jak np. kolor upierzenia, długość nóg, ogona, czy kształt dzioba. 

 read more ...

Z wizytą u hodowcy bażantówZ wizytą u hodowcy bażantów - Monday, May 23, 2016

 

23 maja 2016 roku uczniowie klasy VI odwiedzili hodowlę bażantów prowadzoną przez pana Karola Sepielaka. Pan Karol pokazał nam swoje woliery z ptakami i opowiedział o swoich podopiecznych. Podziwialiśmy różne gatunki bażantów: bażanty złociste, olśniaki, tragopany i inne. Pan Karol z dumą opowiadał o swoim nowym nabytku - czubaczu hełmiastym, który podarował mu wrocławski ogród zoologiczny. Podczas zajęć poznaliśmy także dokładnie sytuację bażanta w Polsce.

 

 read more ...

U bażantów w krakowskim ZOOU bażantów w krakowskim ZOO - Friday, May 20, 2016

 

20 maja 2016 roku wybraliśmy się do krakowskiego ZOO, gdzie między innymi, oglądaliśmy bażanty. Obserwowaliśmy kilka gatunków bażantów zamieszkujących woliery. Zamieszkują tu tragopany, bażanty srebrzyste, olśniaki himalajskie, uszaki brunatne i siwe. Podziwialiśmy te piękne, kolorowe ptaki, poznaliśmy ich charakterystyczne cechy i zwyczaje.
 read more ...

Z myśliwymi o bażancieZ myśliwymi o bażancie - Wednesday, April 20, 2016


20 kwietnia 2016 roku uczniowie naszej szkoły spotkali się z myśliwymi, członkami Koła Łowieckiego „Leśnik” Kraków – panem Stanisławem Urbanikiem i panem Markiem Taborem. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu „Ożywić pola. Rok bażanta.” Celem spotkania było zapoznanie uczniów ze zwierzętami naszych pól, mieszkańcami śródpolnych remiz, a w szczególności z bohaterem tegorocznego konkursu – bażantem.

 read more ...

Spotkanie z hodowcą bażantówSpotkanie z hodowcą bażantów - Friday, January 8, 2016


W piątek,  8 stycznia 2016 roku, uczniowie klas IV –VI uczestniczyli w bardzo ciekawych zajęciach poprowadzonych przez pana Karola Sepielaka, w czasie których zapoznali się różnymi gatunkami bażantów, ich pochodzeniem i  trybem życia. Pan Karol Sepielak z zawodu jest zootechnikiem, z zamiłowania jest znanym w Polsce i na świecie hodowcą bażantów, o czym świadczy jego członkowstwo w ogólnoświatowej organizacji World Pheasant Association (WPA) (Światowe Stowarzyszenie Bażant).

 read more ...

Międzyszkolny Konkurs Literacki - BażantMiędzyszkolny Konkurs Literacki - Bażant - Tuesday, December 15, 2015

 

15 grudnia 2015 roku odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Literackiego w Kozłowie, którego bohaterme był bażant. Nasza szkoła wysłała na konkurs 3 najciekawsze wiersze. Były to wiersze Weniki Wiorek, Wiktorii Owczarz i Pauliny Otfinowskiej  z klasy V.  Wiersz Wiktorii Owczarz zajął II miejsce.
 read more ...

Szkolny Konkurs literacji - BażantSzkolny Konkurs literacji - Bażant - Friday, December 11, 2015


W grudniu obył się szkolny konkurs literacki, którego bohaterem był bażant. Na konkrs wpłynęło 15 wierszy. Trzy najlepsze zostały przesłane na konkurs międzyszkolny.
Najciekawsze wiersze o bażancie prezentujemy w dalszej części.

 read more ...

Poznaj sytuację bażanta w PolscePoznaj sytuację bażanta w Polsce - Friday, October 30, 2015

Nasza szkoła bierze udział w programie aktywnej edukacji ekologicznej "Ożywić pola", który realizowany jest w formie konkursu. W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem "Rok bażanta". Jednym z zadań konkursowych jest zapoznanie się z sytuacją bażanta w Polsce. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z informacjami o bażancie zamieszczonymi na stronie internetowej programu "Ożywić pola". Link do strony podajemy dalej.
 read more ...

Poznajemy bażanta i innych mieszkańców remizPoznajemy bażanta i innych mieszkańców remiz - Tuesday, September 29, 2015

29 września 2015 roku odbyła się wycieczka rowerowa uczniów klasy V. Uczestnicy przemierzyli szlak od Antolki przez Tochołów, Brzeziny do Cisiej Woli. W wycieczce uczestniczyli nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również rodzice. W leśniczówce Brzeziny odbył się piknik z pieczeniem kiełbasek. Tu także odbyło się spotkanie z leśnikiem - panem Józefem Mękalem,który ciekawie opowiadał o zwyczajach i życiu leśnych mieszkańców, w szczególności o życiu bażanta.
 read more ...

Na tropie bażantaNa tropie bażanta - Thursday, June 11, 2015

11 czerwca 2015 roku w lesie, przy leśniczówce Brzeziny odbyło się spotkanie uczniów klasy I z nyśliwyni z Koła Łowieckego "Mirów". W spotkaniu brali udział rodzice uczniów, wychowawczyni i dyrektor szkoły. Myśliwi przeprowadzili ciekawą lekcję przyrody. Uczniowie szukali w pobliskim lesie śladów dziko żyjących zwierząt. Odbyło się wspólne grillowanie. Rodzice upiekli na rożnie kiełbaski zakupione przez myśliwych, które wszyscy zjedli ze smakiem.
 read more ...

 Print   
Działania edukacyjne na temat postępowanie z odpadami
Program edukacyjny Program edukacyjny "Zbieraj baterie" - Saturday, May 28, 2016


Nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE!”. To długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęcaliśmy dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonywaliśmy do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Zorganizowaliśmy zbiórkę baterii, zebraliśmy około 19kg baterii (900 sztuk).

 read more ...

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie… - Friday, May 20, 2016


W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła po raz kolejny brała udział w Programie Charytatywno-Ekologicznym  „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…” Celem programu była zbiórka plastikowych nakrętek, z których dochód przekazywany jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci. Celem programu było także podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez towarzyszące mu akcje promocyjne i proekologiczne oraz odzysk surowców wtórnych. W tym roku zebraliśmy aż 17 dużych worków z zakrętkami o wadze 300 kg.

 read more ...

Konkurs Konkurs "Bateria pomysłów" - Monday, May 16, 2016


W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie "Bateria pomysłów". Był to konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną dotyczącą właściwego postępowania z bateriami skierowaną do rówieśników. Celem projektu było zwiększenie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na temat sposobów ograniczenia użycia jednorazowych baterii, właściwej ich utylizacji oraz zagrożeń dla środowiska, w przypadku niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami. Nasza szkoła aktywnie realizowala zadania konkursu, za co otrzymaliśmy gry planszowe oraz dyplom.

 read more ...

Uczymy się segregować odpadyUczymy się segregować odpady - Friday, April 22, 2016


Tym, z czym wszyscy codziennie mamy do czynienia są odpady.  Przeciętny Polak produkuje średnio 350 kg śmieci rocznie. Co trzeba robić, żeby nie zasypały nas śmieci? Podczas otwartej lekcji z okazji Dnia Ziemi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat rodzajów  odpadów, zasad segregacji, recyklingu i unieszkodliwiania, a także o szkodliwości spalania śmieci w domowych paleniskach. Zapoznali się z zasadami świadomych zakupów, wiedzą na jakie opakowania zwracać uwagę, by ograniczyć ilość odpadów. Na koniec uczniowie zmierzyli się z zadaniem posegregowania odpadów, które wykonali celująco.

 read more ...

V miejsce w ogólnopolskim konkursie V miejsce w ogólnopolskim konkursie - Wednesday, May 20, 2015

W konkursie "Drugie Życie Baterii" nasza szkoła zajęła V  miejsce w Polsce. W konkursie brały udział 72  szkoły. Zebraliśmy 80 kg zużytych baterii. Zdobyliśmy 244 punkty, które wymienione zostały na następujące nagrody dla szkoły: Tablet  SAMSUNG GALAXY TAB 4 7.0 (T230) 8GB, odtwarzacz MP3 Philips oraz przybory szkolne. Ponadto członkowie zespołu Eko-Power otrzymali imienne dyplomy uczestnictwa.
 read more ...

Drugie życie baterii - nasze działaniaDrugie życie baterii - nasze działania - Tuesday, May 12, 2015


W ramach konkursu „Drugie życie baterii” zespół uczniowski Eko-Power wykonał szereg działań. Były to między innymi: budowa zespołu i promocja jego działań w szkole, przygotowanie materiałów do prezentacji tematu „Dlaczego temat zużytych baterii jest istotnym problemem we współczesnym świecie?”, udział w grze komputerowej „Wielka zbiórka elektrośmieci”, przygotowanie raportów. W I etapie zajęliśmy 9 miejsce w Polsce. Czekamy na wyniki finału. O naszych działaniach można przeczytać dalej.

 read more ...

Zbieraj baterie! - plakatZbieraj baterie! - plakat - Wednesday, May 6, 2015

W maju 2015 roku uczniowie wykonywali plakaty zachęcające do zbiórki zużytych baterii. Wszystkie plakaty zostały rozwieszone na gazetkach ściennych w szkole.
 read more ...

O bateriach z rodzicamiO bateriach z rodzicami - Wednesday, April 15, 2015


16 kwietnia 2015 roku podczas zebrania z rodzicami uczniowie przedstawili prezentację multimedialną o niebezpiecznych odpadach. Zachęcali także rodziców do zbiórki zużytych baterii.

 read more ...

Konkurs Konkurs "Drugie życie baterii" - Thursday, April 2, 2015


Nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie "Drugie życie baterii". Celem konkursu było podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami oraz zwiększenie poziomu ich zbiórki. W ramach konkursu, prowadziliśmy zbiórkę zużytych baterii. Prowadziliśmy także szereg działań edukacyjnych wśród uczniów i ich rodziców.

 

 read more ...

 Print   
Działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa
Dzień Ziemi 2016Dzień Ziemi 2016 - Friday, April 22, 2016

Dzień Ziemi ustanowiony został po to, aby każdy z nas zastanowił się przez chwilę nad losem naszej planety, nad tym, co możemy zrobić, by żyło się zdrowiej i ekologiczniej. Z tej okazji w szkole odbyła się otwarta lekcja przyrody prowadzona przez panią Martę Gajos, podczas której  uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat rodzajów  odpadów, zasad segregacji, recyklingu i unieszkodliwiania, a także o szkodliwości spalania śmieci w domowych paleniskach. Uczniowie oczyścili ze śmieci teren wokół szkoły. Odbył się także bieg patrolowy.
 read more ...

Dzień Ochrony ŚrodowiskaDzień Ochrony Środowiska - Friday, June 5, 2015

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, na której obecny był pan Jan Karczmarski z Nadleśnictwa Miechów oraz nauczyciele ze szkół podstawowych: Nr 1 i Nr 2 w Miechowie,  z Książa Wielkiego i z Książa Małego. Głównym punktem programu było podsumowanie Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Mój przyjaciel Las” organizowanego we współpracy z Nadleśnictwem Miechów. Rozdano 32 nagrody książkowe laureatom konkursów. Uczniowie wystąpili z programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem pań: Bożeny Brody i Ewy Doniec.
 read more ...

Dzień ZiemiDzień Ziemi - Wednesday, April 22, 2015

22 kwietnia,obchodzony jest Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie uczestniczący w zajęćiach kółka artystycznego wystapili z okolicznościowym przedstawieniem.
 read more ...

 Print   
Konkursy o tematyce przyrodniczej i łowieckiej
XI Powiatowy Konkurs Ekologiczny XI Powiatowy Konkurs Ekologiczny "Mój przyjaciel las" - Monday, May 23, 2016


23 maja 2016 roku w naszej szkole odbył się XI Powiatowy Konkurs Ekologiczny "Mój przyjaciel las", który organizujemy we współpracy z Nadleśnictwem Miechów. Przeprowadzono konkurs wiedzy, konkurs plastyczny, konkurs multimedialny i konkurs literacki.

 read more ...

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno - PrzyrodniczyMiędzyszkolny Konkurs Ekologiczno - Przyrodniczy - Monday, May 23, 2016


23 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej w Kozłowie odbył się kolejny w tej edycji konkursu "Ożywić pola. Rok bażanta" finał międzyszkolnego konkursu wiedzy eklogiczno - przyrodniczej. W eliminacjach do finału uczestniczyło 5 szkół współpracujących z Kołem Łowieckim „Leśnik” z Krakowa, w tym nasza szkoła.

 read more ...

Powiatowy konkurs Powiatowy konkurs "Las i jego skarby" - Thursday, April 28, 2016


Nasi uczniowie brali udział w XIII edycji Powiatowego Konkursu Przyrodniczego "Las i jego skarby" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Miechowie we współpracy z Nadleśnictwem Miechów. Oprócz uczniów naszej szkoły w konkursie wzięli udział także uczniowie ze szkół podstawowych w Miechowie, Charsznicy, Gołczy, Jaksicach, Janowicach, Kozłowie, Pojałowicach, Swojczanach. W konkursie wiedzy uczennica klasy VI - Izabela Nowak zajęła I miejsce.Patrycja Świstak zajęła I miejsce w  konkursie plastycznym.

 read more ...

Międzyszkolny konkurs przyrodniczyMiędzyszkolny konkurs przyrodniczy - Friday, April 22, 2016


Nasi uczniowie brali udział w konkursie o tematyce przyrodniczo-leśnej organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Miechowie we współpracy z Nadleśnictwem Miechów. Temat konkursu brzmiał: "Przyroda Małopolski". 22 kwietnia 2016 roku wszystkie konkursy zostały podsumowane i rozdano nagrody rzeczowe laureatom. Z naszej szkoły zostali nagrodzeni: Izabela Nowak z klasy VI, Julia Kwiecień z klasy VI, Aleksandra Banaś z klasy VI i Wojciech Kruszec z klasy II.

 read more ...

Międzyszkolny Konkurs RecytatorskiMiędzyszkolny Konkurs Recytatorski - Tuesday, December 15, 2015


15 grudnia 2015 roku w Kozłowie odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego wierszy pana Janusza Romana Marjańskiego. Janusz Roman Marjański jest naczelnym redaktorem "Łowca Świętokrzyskiego" - kwartalnika Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach. Z zawodu jest nauczycielem polonistą, z zamiłowania poetą i myśliwym. Przez wiele lat pisał "do szuflady", dopiero kiedy stał się redaktorem "Łowca Świętokrzyskiego" jego wiersze ujrzały światło dzienne.

 read more ...

Szkolny Konkurs RecytatorskiSzkolny Konkurs Recytatorski - Thursday, December 10, 2015

10 grudnia w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski wierszy pana Janusza Marjańskiego. W konkursie brało udział 12 uczniów klas IV-VI. W konkursie wyłoniono 3 lauteatów, którzy będa reprezentować szkołę w konkursie międzyszkolnym.

 read more ...

X Powiatowy Konkurs X Powiatowy Konkurs "Mój przyjaciel las" - Friday, May 29, 2015

29 maja 2015 roku odbył się w naszej szkole X Powiatowy Konkurs Ekologiczny "Mój przyjaciel las" organizowany we współpracy z Nadleśnictwem Miechów. Brało w nim udział 5 szkół powiatu miechowskiego: SP Nr 1 w Miechowie, SP Nr 2 w Miechowie, SP w Książu Wielkim, SP w Książu Małym i SP w Antolce. Do konkursu wiedzy stanęło 30 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych. Odbył się także konkurs plastyczny i konkurs multimedialny, Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej akademii z okazji Dni Ochrony Środowiska.
 read more ...

Finał międzyszkolnego konkursuFinał międzyszkolnego konkursu - Thursday, May 28, 2015

28 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej w Kozłowie odbył się finał międzyszkolnego konkursu wiedzy eklogiczno - przyrodniczej. W eliminacjach do finału uczestniczyło ponad 1000 uczniów z 6 szkół, z których do finału wyłoniono 34 finalistów. W finale uczniowie odpowiadali na 213 pytań z zakresu ekologii i łowiectwa, przy czym część z pytań pochodziła bezpośrednio z testów dla kandydatów na członków PZŁ.
 read more ...

 Print   
Pisali o naszych działaniach
 Print   
Pisali o naszych działaniach
 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use