Saturday, July 4, 2020 Register   Login   
 
Regulamin konkursu

Cel konkursu:

                   Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy,  ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców  i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat  z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.


Regulamin konkursu „Odblaskowa Szkoła”

1. Organizatorami konkursu są:
         • Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
         • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,  
         • Małopolskie Kuratorium Oświaty, 
         • Małopolski Urząd Wojewódzki,
         • Małopolski Urząd Marszałkowski.

2. Patronat honorowy objęli:
          • Wojewoda Małopolski,
          • Marszałek Województwa Małopolskiego,
          • Małopolski Komendant Wojewódzki Policji,
          • Małopolski Kurator Oświaty.

3. Dyrektorzy szkół podstawowych województwa małopolskiego, którzy wyrażą chęć przystąpienia do konkursu prześlą kartę zgłoszeniową do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - w terminie do 25 czerwca 2010 roku, według załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Czas trwania konkursu:
            a) W okresie od kwietnia do czerwca 2010 roku zostanie przeprowadzona promocja akcji pn. 
                 „Odblaskowa Szkoła”. 
             b) Do 25 czerwca 2010 roku – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu 
             c) wrzesień 2010 roku – realizacja założeń akcji w szkołach.
             d) Od 1 do 10 października 2010 roku – termin przesyłania do WRD KWP w Krakowie informacji o przebiegu
                 akcji według załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu (liczy się data wpływu do materiałów do WRD
                 KWP w Krakowie).
              e) Od 11 do 15 października 2010 roku – ocena podjętych przez szkołę inicjatyw.
               f) 22 października 2010 roku – uroczyste zakończenie konkursu powiązane z wręczeniem nagród.

5. Kryteria główne wyłaniania zwycięzców:


 
Opis kryterium głównych
Sposób naliczania punktów konkursowych
maksymalna ilość punktów
Ile procent uczniów zostało wyposażonych w kamizelki odblaskowe, w stosunku do ogólnej liczby uczniów uczęszczającej do danej szkoły podstawowej
Ilość punktów = ilość % x 4
400
Ile procent uczniów zostało wyposażonych w elementy odblaskowe inne niż kamizelki odblaskowe, w stosunku do ogólnej liczby uczniów uczęszczającej do danej szkoły podstawowej
Ilość punktów = ilość % x 2
 
200
 
 

6. Kryteria dodatkowe wyłaniania zwycięzców:

 
Opis kryterium dodatkowych
Sposób naliczania punktów konkursowych
maksymalna  ilość punktów
Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa            w ruchu drogowym
NIE – 0 pkt.
TAK – 50 pkt.
50
Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego
NIE – 0 pkt.
TAK – 50 pkt.
50
Organizacja imprez promujących bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły (np. festynów, imprez plenerowych, itp.)
Ilość punktów w zakresie 10 – 50, w zależności od rozmachu imprezy i zaangażowania innych podmiotów
50
Organizacja zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego
NIE – 0 pkt.
TAK – 20 pkt.
20
Udział uczniów danej szkoły w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – dla szkół podstawowych
(punktów, za udział w poszczególnych etapach nie sumuje się)
na etapie szkolnym
10
10
na etapie powiatowym
20
20
na etapie wojewódzkim
40
40
na etapie ogólnopolskim
80
80
Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa Szkoła”
 
 
 
promocja na stronach internetowych szkoły, lub na innych stronach www, na gazetkach ściennych, w szkolnych radiowęzłach
 
promocja w lokalnej (o zasięgu gminy, powiatu) prasie, lokalnej TV, lokalnym radiu
za każdą udokumentowaną publikację - 5 pkt.
 
promocja w prasie, radiu, TV o zasięgu ogólnowojewódzkim
za każdą udokumentowaną publikację - 10 pkt.
 
promocja w prasie, radiu, TV o zasięgu ogólnopolskim
za każdą udokumentowaną publikację - 25 pkt.
 
Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów danej szkoły podstawowej.
1 - 50
50
Strażnik szkolny pomagający dzieciom w przekraczaniu jezdni na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły
50
50
Opinia Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego właściwej miejscowo Komendy Powiatowej / Miejskiej Policji oceniająca zakres i poziom podejmowanych inicjatyw
0 - 50
50

7. Jury konkursu składające się z przedstawicieli organizatorów i partnerów akcji wyłoni laureatów biorąc pod uwagę regulaminowe zasady wyłaniania zwycięzców.

8. Nagrody
Nagrody pieniężne, które muszą zostać przeznaczone na zakup materiałów dydaktycznych dla szkoły:
              • I Nagroda – 20 tys. zł.
              • II Nagroda – 10 tys. zł.
              • III Nagroda – 10 tys.

Nagrody rzeczowe:
              • IV Nagroda – wzorcowe oznakowanie szkoły podstawowej ufundowane przez firmę „Wimed”.
              • V Nagroda – przenośne miasteczko ruchu drogowego ufundowane przez firmę „Wiblask”.

Nagrody dodatkowe (w formie bonu na zakup elementów odblaskowych w firmie Wiblask):
             • VI Nagroda – 400 zł
             • VII Nagroda – 300 zł
             • VIII Nagroda – 300 zł

9. Certyfikaty potwierdzające aktywność szkoły w zakresie dbania o bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły. Szkoły podstawowe zajmujące  od I do X miejsca.

10. Zakończenie akcji
Uroczyste zakończenie akcji wraz z oficjalnym wręczeniem wszystkich nagród odbędzie się w dniu 22 października 2010 roku w Krakowie. O dokładnym miejscu i godzinie odbywania się podsumowania akcji laureaci konkursu zostaną poinformowani w odrębnych zaproszeniach.

Jury konkursu zastrzega sobie możliwość uzyskania od szkół podstawowych uczestniczących w konkursie, dodatkowych informacji (innych niż zawarte  w sprawozdaniu z realizacji konkursu „odblaskowa szkoła”), jeżeli będzie to konieczne do wyłaniania laureatów.

 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use