Saturday, July 4, 2020 Register   Login   
 
Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności
 • zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania wystawionych zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i ustalonymi kryteriami ocen z zachowania,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
 • pomocy w przypadku trudności w nauce
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole
 • poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka

 

 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use