Sunday, July 12, 2020 Register   Login   
 
List Ministra Edukacji Narodowej do nauczycieli
 Print   
Podstawa programowa dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
 Print   
Podstawa programowa dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym
 Print   
Rozporządzenia MEN

Poniżej umieszczone są linki do rozporządzeń MEN:

1. Link 1 - rozporządzenie MEN z dnia 17 listpada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

2. Link 2 -  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

3. Link 3 -  Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

 Print   
 
 Print   
Copyright 2007 by SP Antolka   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use